Национални програми и проекти - Проект "Подкрепа за успех"Проект "Подкрепа за успех"

 

 

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

 

 

Вижте още:

- УКАЗАНИЯ

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design