Национални програми и проекти - Национална програма„С грижа за всеки ученик“ 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“:

 

Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на
основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка". 

 

Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния
етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка". 

 

 

 

 

 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 

1.Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на
допълнително обучение за учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните
резултати от обучението и се нуждаят от диференциран и/или индивидуален подход.


2.Осигуряване на допълнителни възможности за повишаване на постиженията на
учениците от началния етап на основното образование, които имат системни пропуски при
овладяване на учебното съдържание.


3.Осигуряване на допълнителни възможности за овладяване на българския книжовен
език от децата от начлна училищна възраст, за които майчиният език не е български.


4.Осигуряване на допълнителни възможности за повишаване на постиженията на
учениците от прогимназиалния етап, които имат системни пропуски при овладяване на
учебното съдържание по български език и литература и по математика.

Вижте още:

- НП "С грижа за всеки ученик"

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design